LECZENIE g a l e r i a
KLINIKA

INFORMACJE Z WIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

DANE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH Gabinet SOFTMED-LASER S.C. Ul. DERENIOWA 2C/226 02-776 WARSZAWA TEL. 22 72 74 287 KOM. 601 216 759 E-MAIL: KLINIKA@SOFTMEDLASER.PL STRONA WWW: WWW.SOFTMEDLASER.PL CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZANE SĄ W CELU: 1. UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 2. DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z TYTUŁU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 3. WYSTAWIANIA FAKTURY VAT 4. KONTAKTU TELEFONICZNEGO, MAILOWEGO LUB POPRZEZ SMS 5. REALZACJI PRAW PACJENTA 6. PRZECHOWYWANIA I UDOSTĘPIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 7. ZGŁASZANIA DZIAŁAŃ NIEPORZĄDANYCH 8. WYKONYWANIA OBOWIĄZKU STATYSTYCZNEGO 9. WYSTAWIANIA RECEPT I SKIEROWAŃ 10. WYSTAWIANIA ZAŚWIADCZEŃ, OPINII 11. MONITORINGU PROWADZONEGO W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PLACÓWCE ORAZ OSÓ W NIEJ PRZEBYWAJACYCH. 12. E-WUS PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY REALIZOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA LUB PRZEZ STRONE TRZECIĄ ZGODNIE Z ART. 6F RODO ADMINISTRATOR DANYCH MA PRAWNIE UZASADNIONY INTERES W ZWIAZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH W CELU KONTAKTU TELEFONICZNEGO, MAILOWEGO LUB POPRZEZ SMS. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB O KATEGORIACH ODBIORCÓW JEŻELI ISTNIEJĄ ODBIORCAMI DANYCH OSOBOWCH W ZWIĄZKU Z UDZIELANIEM ŚWIADCZŃ ZDROWOTNYCH ZGODNIE Z POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA SĄ: 1. PERSONEL MEDYCZNY UDZIELAJĄCY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 2. PERSONEL ADMINISTRACYJNY 3. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 4. POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA 5. ADMINISTRATOR SYSTEMU INFORMATYCZNEGO 6. MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI 7. MINISTER ZDROWIA 8. GŁOWNY INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY 9. INNE PLACÓWKI MEDYCZNE M.IN. W ZAKRESIE ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 10. RZECZNIK PRAW PACJENTA 11. SĄDY I UPOWAZNIONE ORGANY PAŃSTWOWE 12. OSOBY UPOWAŻNIONE 13. REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA 14. PODMIOTY UPOWAŻNIONE NA PODSTAWIE ART. 26 USTAWY O PRAWACH PACJENTA (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, 1524.). INFORAMCJA O ZAMIARZE PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ ADMINISTRATOR DANYCH NIE PRZEKAZUJE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ. OKRES PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH ODBYWA SIĘ: 1. W ZWIĄZKU Z DOKUMENTACJA MEDYCZNĄ NA PODSTAWIE ART. 29 USTAWY Z DNIA 6 LISTOPADA 2008 R. O PRAWACH PACJENTA I RZECZNIKU PRAW PACJENTA (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, 1524 ZE ZM.). 2. W ZWIĄZKU Z E-WUŚ – 10 LAT NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2004 R. O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2017 r. poz. 932 ZE ZM.). 3. W ZWIAZKU Z FAKTURĄ VAT – 5 LAT NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z 2017 r. poz. 2494 ZE ZM.). 4. W ZWIĄZKU Z KONTAKTEM TELEFONICZNYM/ SMS I MAILOWYM NA PODSTAWIE ART. 29 USTAWY Z DNIA 6 LISTOPADA 2008 R. O PRAWACH PACJENTA I RZECZNIKU PRAW PACJENTA (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, 1524 ZE ZM.). PO UPŁYWIE TERMINU DOKUMENTACJA OSOBOWA ZOSTAJE ZNISZCZONA W SPOSÓB UNIEMOŻLIWIAJĄCY IDENTYFIKACJĘ PACJENTA. INFORMACJA O PRAWIE ŻĄDANIA OD ADMINISTRATORA KAŻDY CZYJEGO DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE MA PRAWO: 1. DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZACYCH OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZA, 2. SPROSOTWANIA DANYCH DOTYCZACYCH OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZA 3. OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH DOTYCZACYCH OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZA WYŁĄCZNIE WE WSKAZANYM PRAWNIE ZAKRESIE 4. USUNIĘCIA DANYCH DOTYCZACYCH OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ WYŁACZNIE WE WSKAZANYM PRAWNIE ZAKRESIE 5. WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH DOTYCZACYCH OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZA WYŁACZNIE WE WSKAZANYM PRAWNIE ZAKRESIE 6. DO PRZENOSZENIA DANYCH DOTYCZACYCH OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZA PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. A LUB ART. 9 UST. 2 LIT. A PACJENTOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY W DOWOLNYM MOMENCIE BEZ WPŁYWU NA ZGODNOŚĆ Z PRAWEM PRZETWARZANIA, KTÓREGO DOKONANO NA PODSTAWIE ZGODY PRZED JEJ COFNIĘCIEM. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PACJENT MA PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO. INFORMACJE DOTYCZACE WYMOGÓW PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 1. ZGODNIE Z ART. 25 UST. 1 USTAWY Z DNIA 6 LISTOPADA 2008 R. O PRAWACH PACJENTA I RZECZNIKU PRAW PACJENTA (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, 1524 ZE ZM.): Dokumentacja medyczna zawiera co najmniej: 1) oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości: a) nazwisko i imię̨ (imiona), b) datę̨ urodzenia, c) oznaczenie płci, d) adres miejsca zamieszkania, e) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość́, f) w przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię̨ (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania; NIEPODANIE POWYŻSZYCH DANYCH WPŁYNIE NA NIEZGODNE Z PRAWEM PROWADZENIE I PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ORAZ MOŻE UNIEMOŻLIWIĆ UDZIELENIE PACJENTOWI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. 2. PODANIE NUMERU TELEFONU ORAZ ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ SŁUŻY DO KONTAKTU Z PACJENTEM WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE UDZIELANYCH MU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. NIEPODANIE POWYŻSZYCH DANYCH UNIEMOŻLIWI KONTAKT Z PACJENTEM, CO BĘDZIE SKUTKOWAC BRAKIEM MOŻLIWOŚCI PRZYPOMINIENIU O BADANIU, UZGODNIENIENIU TERMINÓW ZABIEGÓW I REHABILITACJI. NIEPODANIE ADRESU MAILOWEGO PONADTO SKUTKUJE UTRATĄ PRZEZ PACJENTA PRAWA DO UZYSKANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. INFORMACJA O PROFILOWANIU TWORZONE DANE OSOBOWE W ZWIĄZKU Z UDZIELANIEM ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH MOGĄ BYĆ PRZETWARZANE POPRZEZ PROFILOWANIE. PROFILOWANIE DANYCH ODBYWA SIĘ WYŁACZNIE W GRANICACH POWSZECHNIE OBOWIĄZUJACYCH PRZEPISÓW PRAWA KTÓRE NAKŁADAJĄ NA PODMIOTY LECZNICZE TAKI OBOWIĄZEK.